museoon

 

Tämän teeman aiheena ovat museot ja kulttuuriperintö.

 

Teeman tavoite

Siellä on elämää

Tässä Siellä on elämää -osiossa pääset Oonan, Raisan ja Matiaksen kanssa ihmettelemään museoiden monipuolisuutta. Eivätkö ne olekaan Matiaksen pelkäämiä ”kuolleita paikkoja”? Entäpä mitä tuo kulttuuriperintöjuttu oikein on?

Kulttuuriperintömme on koko ajan läsnä – odottamassa havaituksi tulemista!

Museoissa on elämää

Museoissa on elämää

Matias toteaa museovierailunsa jälkeen Oonalle ja Raisalle, että ” siellähän onkin varastoitua elämää ja monta kiinnostavaa juttua”. Oonan mielestä: ”Museo on meidän muisti. Museot säilyttävät meidän juuria.” Museot ovatkin yhteiskunnan muistiorganisaatioita yhdessä arkistojen ja kirjastojen kanssa.

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM (International Council of Museums) määrittelee museon seuraavasti: ”Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään. (ICOM Statutes, Article 2: definitions).

Museoiden perustehtävänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Niiden tehtävänä on tallentaa ja hoitaa kulttuuriperinnöstä kertovaa aineistoa: esineitä, näytteitä, taideteoksia, rakennuksia, muinaisjäännöksiä ja muistomerkkejä sekä niihin liittyviä tarinoita. Lisäksi museot toimivat tiedon välittäjinä eli ne järjestävät näyttelyitä ja opetusta. Museot julkaisevat tutkimuksiaan ja neuvovat omaan alaansa liittyvissä kysymyksissä. Museot pyrkivät olemaan myös elämysten, tunteiden, oppimisen ja yhdessä tekemisen paikkoja.

Museot jaetaan taidemuseoihin, kulttuurihistoriallisiin museoihin, luonnonhistoriallisiin museoihin sekä erikoismuseoihin.

Lisätietoja museoista löydät täältä http://www.museot.fi/museo

Museon sydän tallentaa ja säilyttää

Museon sydämenä toimivat museon kokoelmat. Niitä pidetään yllä sekä kartutetaan suunnitelmallisesti. Ilman kokoelmia ei ole museota. Kokoelmiin tallennettujen valokuvien ja esineiden tärkein merkitys on siinä tiedossa, jonka ne antavat ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon kehittymisestä. Museoarvo ei ole sama kuin esineen keräilyarvo. Museoiden tärkein velvollisuus on turvata kokoelmiensa säilyminen tulevaisuuteen.

Museoissa ei tallenneta pelkästään menneisyyttä. Kokoelmiin tallennetaan jatkuvasti myös nykyajan elämää, tapahtumia ja ilmiöitä. Menetelminä käytetään havainnointia, haastattelua, valokuvausta, valokuvien tallennusta, videokuvausta ja esinehankintoja. Tästä on esimerkkinä 11 suomalaisen museon Suomi syö ja juo -nykydokumentointihanke. kts. http://www.suomisyojajuo.fi/

Hyvin usein kokoelmiin tallennettavat esineet vaativat konservointia. Konservoinnilla tarkoitetaan esineiden ja rakennusten säilymisen turvaamista. Eli niistä ei tehdä uudennäköisiä, vaan estetään niiden tuhoutumisen jatkuminen. Restauroinnilla taas tarkoitetaan esineiden tai rakennusten aikaisemman ulkonäön palauttamista.

Tietoa, unelmia, mielihyvää

Kulttuuriperintöön ja kokoelmiin liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäminen yleisölle kuuluvat museoiden tehtäviin. Näkyvin muoto tästä toiminnasta ovat museoiden näyttelyt. Ne toimivat opetusvälineinä sekä yleisemmin tiedon välittäjinä. Ne voivat myös olla tutkimuksen tuloksia ja museotyön esittelyä yleisölle.

Joka tapauksessa näyttelyt ovat osa museon viestintää. Jo 1970-luvulla museo määriteltiin eräänlaiseksi multimediaksi: teksteistä, kuvista ja äänestä koostuvaksi vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi.

Museoiden näyttelyissä pyritään julkisen sivistystehtävän lisäksi vastaamaan kävijöiden viihdeodotuksiin. Museonäyttelyt voidaan nähdä myös osana mediakulttuuria. Median tavoin myös museonäyttelyt tuottavat tietoa, unelmia ja mielihyvää. Näyttelyiden ja median äärellä voi kokea yhteisöllisyyttä, katso-misen, vastaanoton ja tarinoiden nautintoa. Se, miten näyttelyt ja media otetaan vastaan, on riippuvaista myös vastaanottajan tiedosta, halusta, tuntemuksista sekä kokemuksistaan ympäristöstä.

Museoiden monipuoliset näyttelyt voidaan jakaa pysyvyytensä perusteella perusnäyttelyihin ja vaihtuviin näyttelyihin. Verkkonäyttelyiden määrä on viime vuosina lisääntynyt huimasti. Useat ammatillisesti hoidetut museot julkaisevat verkkonäyttelyitä www-sivuillaan.

Tulkintoja, kokemuksia, mielipiteitä

Museo-opetus on näyttelyiden ohella myös osa museoiden viestintää. Museo-opetus nähdään osana museon yleisötyötä, jossa kannustetaan omiin tulkintoihin, kokemuksiin sekä mielipiteisiin. Museo-opetus painottaa ihmisten kohtaamista, yhdessä tekemistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Museot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä koulujen, oppilaitosten ja erilaisten yhteisöjen kanssa.

Kulttuuriperintönä tavat, tarinat, talot ja tavarat!

Kulttuuriperintönä tavat, tarinat, talot ja tavarat!

”Ne on ne juuret ja siivet”

Onko kulttuuriperintö monumentaalisia suojeltavaksi määriteltyjä rakennettuja ympäristöjä vai jotain arkisempaa?? Kulttuuriperintö käsitteenä liusuukin hyvin helposti sormien läpi, jos ei sitä pysähdy miettimään. Ehkä siitä syystä, että inhimillinen toiminta on hyvin monimuotoista.

Jotta voisimme ymmärtää tätä monimuotoisuutta, on meidän tärkeä miettiä ja tutkia ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä aineellista, henkistä ja visuaalista todellisuutta. Mitä se on? Sitä on kaikkialla ympärillämme; tavat, tarinat, talot ja tavarat. Vaikka museot tallentavat ja tutkivat sitä, kuuluu vastuu kulttuuriperinnöstä Suomen perustuslain mukaan kaikille meille.

Kulttuuriperinnön vaaliminen ei tarkoita kaiken säilyttämistä. Museoiden tehtävänä on toimia yhteiskunnan muistina. Yksilön tehtävänä on ymmärtää mistä tulee, kuka on ja mihin menee. Kun ymmärtää itseään, ymmärtää myös muita. Näin suvaitsevaisuus lisääntyy.

Nothing old is ever reborn, but neither does it totally disappear, Alvar Aalto, 1921

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Verkossa

Finnica Keski-Suomi
http://www.finnica.fi/keski-suomi/nayttelyt.php

ICOM – Suomen komitea
http://finland.icom.museum

Keski-Suomen museon museopedagogiikka
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/kokoelmat_ja_tutkimus/museopedagogiikka

Lähdejulkaisu: Kuriositeettikabi.net 1 / 2010.
http://www.kuriositeettikabi.net/numero10/KK{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20kevat{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}202010{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20pdf/Takanen.pdf

Mediakasvatusseura Metka
http://www.mediametka.fi/

Museo Finna. Suomen museoiden kokoelmat yhdellä haulla.
https://museot.finna.fi/

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/

Suomen museoliitto
http://www.museot.fi/museo

Suomen perustuslaki (731/1999, §20)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P20

Suomi syö ja juo. Nykydokumentointia museoissa.
http://www.suomisyojajuo.fi/

Yhdessä erilainen. Jyväskylän kaupungin museopalveluiden pedagoginen strategia vuoteen 2016
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/57208_pedagoginenstrategia.pdf

Painetut

Eskelinen, Mervi ja Bovellan, Ulla. Lentäen ja leikkien – kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet. Ajankohtaista ympäristöstä Pohjois-Savosta 1/2007. s.22-23.

af Hallström, Jaana. Näyttelyviestintä. Vammalan kirjapaino Oy. Sastamala, 2011.

Kinanen, Pauliina (toim.). Museologia tänään, osa 4. Helsinki: Suomen museoliitto, 2007.

Venäläinen, Päivi (toim.) Kulttuuriperintö ja oppiminen, 2008. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

tehtavapalloTehtävät

Kun olet katsellut sivun yläreunan kuvat, kuunnellut keskustelun ja lukenut johdantotekstit, voit vastata lämmittelykysymyksiin ja tehdä teemaan liittyvät tehtävät.

 

Lämmittelykysymykset

  • Katso valokuvat, mikä sinun mielestäsi on arvokasta ja säilyttämisen arvoista?
  • Mikä kiinnosti museossa Raisaa ja Oonaa?
  • Mihin Matias vertaa museoita?

 

 

Tehtävä 1

Vieraile yhdessä paikkakuntasi museossa. Vierailun voi tehdä myös yhdessä opintoryhmän kanssa. Ota valokuvia museosta ulkopuolelta, ja kuvaile mikä ja minkälainen museo on kyseessä?

Mikä on museon tehtävä? (Pelkkä nimi ei riitä vastaukseksi) Kerro museon näyttelyistä. Entäpä kuinka monta työntekijää museossa työskentelee? Kerro yhdestä museon työntekijästä. Mitä hän tekee eli mikä on hänen työnkuvansa?

Vinkki: Opettaja voi halutessaan varata museosta opintokäynnin, jonka yhteydessä esim. museolehtori kertoo museosta. Opiskelijat tekevät muistiinpanoja, jotta voivat vastata yllä oleviin kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat itsenäisesti käydä museossa ja haastatella esim. neuvonnassa työskentelevää henkilöä.

matias-pieniMatiaksen mielestä museot on ihan kuolleita paikkoja. Hän ei ymmärrä mitä hyötyä on tuntea jotain ikivanhoja juttuja. Paljastuu kuitenkin että Matias vaalii vanhaa tietokonetta ja keräilee koripallolegendojen vanhoja julisteita.

Raisa, Oona ja Matias matkaavat paikalliseen museoon ja selviää, että museo ei ole kuollut vaan siellä on varastoitua elämää. Matias toteaa Raisalle ja Oonalle, että museo on kuin ihmisten elämän tutkimuksen keskus.

 

Tehtävä 2

Mitä asioita itse olet säilyttänyt? Millä tavalla? Tee luettelo siitä, mitä itse säilytät ja vaalit. Miksi olet niitä säilyttänyt ja mikä merkitys säilyttämälläsi asioilla sinulle on?

RaisaRaisa on tallentanut omaan blogiinsa paljon valokuvia ja muistoja vuosien varrelta. Toisinaan Raisa miettii, että nuo pitäisi tallentaa myös kansioon tai albumiin. Hän on joutunut pohtimaan, onko internet turvallinen paikka säilyttämiseen? Mutta aineistoa on jo niin paljon, ettei Raisa ole jaksanut ryhtyä työhön.

Oona asuu vanhassa talossa ja on entisöinyt talon vanhan sohvan uuteen kuosiin. Talon vanhojen tapettien alta on löytynyt vanhoja lehtijuttuja. Oona ei ole halunnut raaputtaa niitä pois.