nuoret-keskustelevat

 

Missä olen? -teeman aiheena on kulttuuriympäristö.
Kulttuuriympäristö jakautuu kolmeen osa-alueeseen: rakennettu ympäristö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset.

 

Teeman tavoite

Missä olen?

Juuret ja Siivet -verkkomateriaalin Missä olen? -osiossa voit Oonan, Raisan ja Topiaksen innoittamana tutkia omaa kulttuuriympäristöäsi, sitä missä olet.

Toivottavasti tehtävien teko kannustaa ja aktivoi sinua havainnoimaan kulttuuriympäristöäsi – maisemia, rakennettua ympäristöä ja muinaismuistoja – sekä osallistumaan hyvän kulttuuriympäristön puolesta vaikuttamiseen.

Lähellä ja tuttua

Lähellä ja tuttua

Mitä se kulttuuriympäristö sitten on? Ympärillämme olevat maisemat, rakennetut ympäristöt ja muinaismuistot muodostavat kulttuuriympäristömme. Se on aina ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt.

Emme kuitenkaan aina kovinkaan tietoisesti havainnoi sitä ympäristöä, mikä on lähellä ja tuttua. Emmekä välttämättä tiedosta, että juuri tuo lähellä oleva, tässä ja nyt oleva kulttuuriympäristö on tärkeä osa kulttuuriperintöämme. Lähelle on usein vaikea nähdä.

Monesti  koemme, että kulttuuriympäristö on jotain erityisen hienoa ja harvinaista. Kuitenkin kulttuuriympäristömme muodostuu ihan tavallisesta ja jokapäiväisestä ympäristöstämme. Tuttua arjen ympäristöä ovat muun muassa oma koti, koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, puistot, lähiöt, leikki- ja urheilukentät, kauppakeskukset jne.

Kulttuuriympäristömme harvinaisemman, mutta siitä syystä myös tärkeän osan muodostavat muun muassa talonpoikaiset pihapiirit, keskiaikaiset kirkot ja linnat sekä muinaismuistot.

Kulttuuriympäristömme arvo perustuukin juuri sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen. Kulttuuriympäristö voi pitää sisällään vanhaa ja uutta. Yksi alue voi olla leimallisesti ns. vanha alue, toinen voi olla hyvin moderni, kolmas alue pitää sisällään vanhaa ja uutta.

Joku alue odottaa uudenlaista käyttöä ja sen luonne tulee muuttumaan kokonaan. Esim. vanha teollisuusalue voidaan muuttaa asuinalueeksi niin, että sen ajallinen kerrostuma säilyy eli vanhoja teollisuusrakenteita säilytetään.

Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kulttuuriympäristömme muuttuu ja muotoutuu ihmisen elämisen myötä. Pieneltäkin tuntuvat yksittäiset muutokset  – oman pihan hoito, talon kunnostaminen, roskapönttökatoksen rakentaminen, graffitien maalaaminen jne. – vaikuttavat kulttuuriympäristöön.

Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa kulttuuriympäristön laatuun ja arvoon ja toimia aktiivisesti kulttuuriympäristön laadun parantamisen puolesta. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Jotta pystyisimme hallitsemaan kulttuuriympäristön muutosta, edistää sen säilymistä ja välittymistä tulevaisuuteen on meidän tiedostettava, mikä merkitys hyvällä ja laadukkaalla kulttuuriympäristöllä on meille kaikille ja mitä tuo hyvä ja laadukas kulttuuriympäristö kenties on? Meidän on ensin opittava näkemään myös lähellä oleva tuttu ympäristömme, jota usein on vaikea arvostaa ja arvottaa.

Jokainen voi alkaa näiden asioiden miettimisen esim. pohdiskelemalla mikä ja millainen on juuri itselle tärkeä rakennus, maisema, rakennettu ympäristö tai lempipaikka? Millaisia rakennuksia pitäisi suojella ja miksi? Mistä voimme luopua, mitä säilyttää? Uhkaako lempipaikkojasi jokin?

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Verkossa

Kulttuuriympäristön käsitteitä
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=349044&lan=FI

ICOM – Suomen komitea
http://finland.icom.museum/

Jokaisen oma ympäristö (JOY)
http://www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto

Kokemuksia kulttuuriympäristö- ja arkkitehtuuripoliittisista ohjelmista
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=130807&lan=fi

Kulttuuriympäristöstrategia
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=411222&lan=fi&clan=fi

Kulttuuriympäristöohjelma
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9849&lan=fi

Suomen perustuslaki (731/1999, §20)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P20

Painetut

Eskelinen, Mervi ja Bovellan, Ulla. Lentäen ja leikkien – kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet. Ajankohtaista ympäristöstä Pohjois-Savosta 1/2007. s.22-23.

Immonen, K. ja Leskelä-Kärki, M., 2001. (toim): Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. Tietolipas 175. SKS. Helsinki.

Keränen, Vesa, Penttinen, Jukka. 2007. Verkkomateriaalin tuottajan opas. Jyväskylä: WSOYpro/Docendo-tuotteet.

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kiiskinen, A-L, Karjalainen, J. 2006. Kasvata, ennaltaehkäise, valvo, korjaa. Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma. Keski-Suomen ympäristökeskus. Jyväskylä: Kopijyvä.

Kulttuuriperintö ja oppiminen, 2008. Toim. Päivi Venäläinen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Jyväskylä:Gummerus Kirjapaino Oy.

 

Minun kotini »