tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

Minun ammattini

Minun ammattini

Ammatti on nimike ihmisen tekemälle työlle. Ammatti tarkoittaa siis yksinkertaisimmillaan sitä, mitä ihminen tekee työkseen. Useimmiten ammattia varten vaaditaan tietty koulutus, mutta varsinkin ennen ammatti saatettiin oppia työn ohessa, työtä tekemällä. Tavallista oli myös, että ammatit periytyivät, esimerkiksi suutarin pojasta tuli usein jatkaja isänsä työlle. Vaikka ammatti ja työ liitetään ensisijaisesti palkkaan ja toimeentuloon, on ammatilla ihmiselle usein muitakin kuin pelkästään taloudellisia merkityksiä. Ammatti voi olla tärkeä osa ihmisen identiteettiä, omaa minuutta. Ammatin ja työn kautta voi oppia omasta itsestään, omista vahvuuksistaan ja taidoistaan ja saada sisältöä elämään. Työn ja ammatin kautta on mahdollista kokea myös yhteisöllisyyttä. Kollegat, työkaverit tai vaikkapa asiakkaat voivat muodostaa tärkeän sosiaalisen verkoston, siinä missä ystävät ja perhekin. Parhaimmillaan mielekäs ammatti ja työ rikastuttavat elämää!

Muuttuvat ammatit

Muuttuvat ammatit

Monet ammatit ovat kokeneet viimeisten vuosikymmenten aikana melkoisia mullistuksia, osa on jopa kadonnut kokonaan. Tilalle on tullut uusia ammatteja, jollaisia ei vaikkapa viisikymmentä vuotta sitten osattu edes kuvitella. Sinunkin isovanhemmillesi ja ehkä myös vanhemmillesi saattaa olla epäselvää, millaisia ammatteja ovat esimerkiksi copywriter, projektipäällikkö, konsultti tai art director. Entä tiedätkö sinä, mitä teki aikoinaan parkkari, läkkiseppä tai vallesmanni?

Tulevaisuudessa monet tämän päivän ammateista saattavat olla hyvin erilaisia kuin nyt. On jopa ennustettu, että esimerkiksi puhelinmyyjien, palkanlaskijoiden ja kirjastotyöntekijöiden ammatit saattavat kadota kokonaan. Toisaalta on kuitenkin huomattu, että monet vanhoista, jo hieman harvinaisemmiksi käyneistä käsityöläisammateista, kuten satulaseppä ja köydenpunoja, ovat yleistymässä uudelleen sitä mukaa, kun kädentaitojen kysyntä kasvaa. Ammatit heijastelevatkin ympäröivän yhteiskunnan arvoja ja muutoksia ja kertovat ajasta, jossa elämme.

Taustamateriaalia

Ammattinetti
http://www.ammattinetti.fi/

Oppiminen. Ammattilainen. Yle.fi.
http://oppiminen.yle.fi/tyoelama/ammattilainen

http://users.tkk.fi/~alritvan/Muuta/samalta_viivalta_4.pdf

Eteläpelto, A. & Vähäsantane, K.: Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, 26–49.


Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Katso valokuvia erilaisista ammateista. Millaiset ammatit sinua kiinnostavat?
  • Tiedätkö itse sellaisia museoita, jotka keskittyvät tiettyyn ammattiin tai ammattiryhmään?
  • Mitä hyötyä on siitä, että tutustuu oman alansa museoon?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät.

 

Tehtävä 1

Tee kuvallinen (video, valokuvat, sarjakuvat tms.) esitys omasta ammattialastasi, jota opiskelet. Millaisia perinteitä tuohon ammattiin sisältyy? Miksi halusit alkaa opiskella juuri tuota ammattia?

raisapieniOona kyselee Raisalta ja Matiakselta, miksi he halusivat opiskella juuri matkailua. Oona kertoo, että hän haaveilee matkaoppaan työstä ja hakeutui siksi opiskelemaan matkailua.

Matias haluaa seikkailla ja nähdä maailmaa. Hän toivoo, että matkailualan koulutus mahdollistaisi työn ulkomailla.

 

Tehtävä 2

Kirjoita omaan ammattiisi liittyvistä työvälineistä ja ammattisanastosta. Liitä mukaan valokuvia oman ammattisi työvälineistä ja menetelmistä. Pohdi myös, miten työvälineet ja sanasto ovat aikojen saatossa muuttuneet?

orvokki-pieniMatias, Raisa ja Oona päättivät lähteä käymään Helsingissä Hotelli- ja ravintolamuseossa. Museossa he tutustuivat myös suomalaiseen ruoka- ja juomakulttuuriin ja sen kehitykseen, majoittumisen ja matkailun historiaan, työntekijöiden arkeen ja asiakkaan rooliin.”

 

kokki2

Ammattiin tutustumassa

 

Teeman etusivu Mun juuret ja siivet -näyttely

Sivun valokuvien tiedot